Image

V.A.F.S

Address: No 44-46 Duc Thang road, Duc Thang, Bac Tu Liem, Ha Noi.

  •  

     

  •  

     

  •  

V.A.F.S HEAD OFFICE

 
Data server Image Image
       

V.A.F.S  ORGANIZATIONAL

 

 Image

 FSISTrung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

 Trung tâm Nghiên cứu Bao vệ rừng (FPRC)

 Viện Nghiên cứu Lâm sinh

 

 

 

 

 

 

CONTACTS

  1. Tel: 84- 24- 38389031 Fax: 84 -24- 38389722  

  2. E-mail: vkhln@vafs.gov.vn Website: www.vafs.gov.vn